Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 425

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 425 

Przedszkole nr 425 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 425

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  1. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  1. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  1. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  1. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  1. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 1. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • deklarację zaktualizowano 24 marca 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Maliszewska, p425@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 672 65 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna siedziby Przedszkola nr 425  przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A

Sposób dojazdu

Przedszkole nr 425 to wolnostojący parterowy  budynek na nowo wybudowanym osiedlu przy Centrum Handlowym Promenada na Gocławiu.

Dojścia piesze są od ulic Tadeusza Rechniewskiego i Stanisława Mikołajczyka. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych przy ulicy Tadeusza Rechniewskiego  ma  wydzielony pas dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP  Olszynka Grochowska znajduje się w odległości 2000 m a stacja PKP Dworzec Wschodni znajduje się w odległości do ok. 5400 m.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m na ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

W najbliższej okolicy nie kursują tramwaje.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ul. Stanisława Mikołajczyka   w odległości ok 70 m

Najbliższy postój taksówek jest przy Centrum Handlowym Promenada od strony ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w odległości ok. 400 m.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do Przedszkola zlokalizowane jest od ul. Tadeusza Rechniewskiego. Jest oznakowane, wyposażone w przeszklone drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia 90 cm po otwarciu dwóch skrzydeł szerokość przejścia wynosi 180 cm). Dojście piesze jest równe.

W holu Przedszkola znajdują się  szatnia, gabinet dyrektora połączony z sekretariatem, pokój kierownika gospodarczego, gabinet psychologa i logopedy, pokój socjalny, kuchnia, toaleta dla personelu oraz dziewięć sal zajęć dla dzieci.  Przy każdej sali przedszkolnej znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb dzieci.

Przedszkole jest częściowo przystosowane dla dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i p.poż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

 

p425@eduwarszawa.pl

22 672 65 16

Close Menu